V_40B19L.jpg

MV-19L

​定価 ¥59,600

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

40B19L

4.1kg

20Ah/650

緊急ボタン

V_40B19R.jpg

MV-19R

​定価 ¥59,600

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

40B19R

4.1kg

20Ah/650

緊急ボタン

V_46B24L.jpg

MV-24L

​定価 ¥69,100

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

46B24L

5.3kg

30Ah/800

緊急ボタン

V_46B24R.jpg

MV-24R

​定価 ¥69,100

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

46B24R

5.3kg

30Ah/800

緊急ボタン

V_65D23L.jpg

MV-23L

​定価 ¥94,400

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

65D23L

6.5kg

40Ah/1100

緊急ボタン

V_65D23R.jpg

MV-23R

​定価 ¥94,400

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

65D23R

6.5kg

40Ah/1100

緊急ボタン

V_80D26L.jpg

MV-26L

​定価 ¥107,500

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

80D26L

7.2kg

40Ah/1200

緊急ボタン

V_80D26R.jpg

MV-26R

​定価 ¥107,500

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

80D26R

7.2kg

40Ah/1200

緊急ボタン

V_95D31L.jpg

MV-31L

​定価 ¥127,800

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

95D31L

9.5kg

60Ah/1300

緊急ボタン

V_95D31R.jpg

MV-31R

​定価 ¥127,800

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

95D31R

9.5kg

60Ah/1300

緊急ボタン

MV-550.jpg

MV-550

​定価 ¥97,300

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

86-550

6.5kg

-/-

緊急ボタン

V_L2-400.jpg

MV-400

​定価 ¥97,300

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

LN2

6.6kg

40Ah/1100

緊急ボタン

V_27-66.jpg

MV-66

​定価 ¥97,300

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

27-66

6.6kg

40Ah/1100

緊急ボタン

V_072_20.jpg

MV-072

​定価 ¥117,700

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

LN3

7.2kg

40Ah/1200

緊急ボタン

V_082-20.jpg

MV-082

​定価 ¥123,500

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

LN4

9.5kg

60Ah/1300

緊急ボタン

V_100-20.jpg

MV-100

​定価 ¥138,000

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

LN5

9.7kg

60Ah/1400

緊急ボタン

MV-110.jpg

MV-110

​定価 ¥143,100

⊖端子

参考規格

重量

容量/CCA

LN6

10.2kg

60Ah/1400

緊急ボタン